Gebruiksvoorwaarden Plannu

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Plannu, KvK nr 34282631, en gevestigd te Zaandam, - die gelden voor de dienst van Plannu getiteld Plannu.
Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Plannu. Door gebruik te maken van de website van Plannu, toegankelijk via plannu.nl en www.plannu.nl maar ook via andere wegen (bijvoorbeeld via andere (mobiele) media, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent dat dat je er voor instaat dat iemand die van Plannu gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Plannu heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website. Indien je het gebruik van Plannu voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

1. Dienstverlening Plannu
1.1 Plannu zorgt voor het inzichtelijk maken van de in geplande en opgenomen dagen te weten: vrije dagen, afwezigheid, bijzonderverlof, parttime dagen, ziekte dagen en dagen die ingepland zijn voor afwezigheid die gelden voor het hele bedrijf, dat zijn: collectieve vrije dagen. Plannu is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor het gebruik nog heeft Plannu de controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de ingevoerde gegevens.

2. Account/Profiel
2.1 Om gebruik te kunnen maken van Plannu, vraag je je eigen account aan op de manier zoals beschreven op de Website. Plannu kan naar eigen inzicht bepalen of gebruikers van een domein (bedrijf) al dan niet een account kunnen aanmaken.
2.2 Je staat er jegens Plannu voor in dat de informatie die je aan Plannu verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg hier ons Privacy Statement.
2.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot Plannu met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
2.4 Je mag op elk gewenst moment je account beëindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in de help sectie.

3. Gebruik van de Website
3.1 Je staat er jegens Plannu voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Plannu voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.
3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van Plannu niet:
(i)in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(ii) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Plannu te omzeilen;
(iii) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Plannu en/of een derde.


4. Betaalde diensten en producten
4.1 Alle prijzen van betreffende de dienst die door Plannu wordt aangeboden, zijn in euro's en exclusief BTW.
4.2 Je betaalt voor de via de website bestelde dienst op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze.
4.3 Je kunt Plannu niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


5. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
5.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Plannu ten dienste staan, is Plannu te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met Plannu (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
(i) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
(ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan Plannu kunnen toebrengen.
Plannu zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
5.2 Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van Plannu wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Plannu.
5.3 Plannu garandeert niet dat de dienst van Plannu te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.


6. Privacy
6.1 Door het Gebruik van de Website ben je gebonden aan ons Privacy Statement.


7. Aansprakelijkheid
7.1 Plannu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Plannu dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
7.2 Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Plannu rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Plannu betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Plannu is voortgevloeid.
7.3 Plannu is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Plannu verricht en/of jouw gebruik van de website.


8 Overige bepalingen
8.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
8.2 Onverminderd eventueel voor Plannu bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en Plannu voor het gebruik van de Website te bewaren, is Plannu niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.
8.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
8.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.